Vragen over achterhouden brieven door gemeente

Gemeenteraad van Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk 


Noordwijk, 6 januari 2022

Onderwerpen:

 • Brieven aan gemeenteraad worden geregeld achtergehouden
 • Wob verzoek inzake plaatsing brieven aan gemeenteraad op openbare lijst

Geachte dames en heren,

Transparantie van bestuur en het verstrekken van openheid aan onze inwoners blijkt jammer genoeg nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Zelfs niet bij brieven welke gericht zijn aan de gemeenteraad en welke per definitie daarmee openbaar dienen te zijn.
Mogelijk wordt politiek eigen belang door diverse partijen belangrijker geacht.

Het is goed gebruik dat alle brieven gericht aan de gemeenteraad worden geplaatst op de openbare lijst van ingekomen stukken. Dat is transparant zodat iedereen kan zien wat een inwoner of organisatie onder de aandacht wil brengen van het hoogste orgaan van onze gemeente.
Het door uw gemeenteraad (meest recent) vastgestelde Reglement van Orde vanaf 15 januari 2019 onderschrijft dat ook. De inhoud van artikel 19 en de bijbehorende toelichting zijn volstrekt helder: alle aan de gemeenteraad gerichte brieven/stukken moeten op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst en deze lijst is openbaar. De gemeenteraad moet (hooguit) de wijze van afdoening vaststellen. De door u vastgestelde teksten:

Artikel 19 Ingekomen stukken;
 1. Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
 2. De raad stelt op voorstel van de agendacommissie de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.
Toelichting op artikel 19 – Ingekomen stukken

Alle aan de raad en commissies gerichte stukken worden opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Hieronder vallen ook de brieven en stukken van het college aan de raad. De agendacommissie geeft op voorstel van de griffier bij elk stuk aan op welke wijze het stuk (procedureel) kan worden behandeld. De raad stelt vervolgens in elke raadsvergadering formeel de wijze van afdoening van deze ingekomen stukken vast.

Sommige brieven worden niet geplaatst

In het afgelopen jaar is meermaals gebleken dat bepaalde brieven niet (of pas veel later) worden geplaatst op deze openbare en via de website van de gemeente voor iedereen toegankelijke lijst. U handelt hiermee in strijd met de vastgestelde regelgeving!
Het is waarschijnlijk geen toeval dat diverse brieven van ons Comité ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ en van individuele leden van ons Comité, welke integriteitskwesties betreffende andere (oud) bestuurders aan de orde stellen, niet zijn geplaatst, of pas veel later, zoals:

 • Brief dd. 6 januari 2021 betreffende de schijn van belangenverstrengeling van voormalig raadslid/wethouder en huidig Statenlid Ton van Rijnberk (D66) bij zijn woning in het project Calorama te Noordwijk: nooit geplaatst;
 • Brief dd. 6 april 2021 betreffende een totaaloverzicht niet integer handelen van Ton van Rijnberk: nooit geplaatst;
 • Brief dd. 30 augustus 2021 met als onderwerp ‘PUUR-fractievoorzitter Visser-Danser stemt mee ondanks haar eigen belang, deel 2’: pas op 15 december 2021 geplaatst;
 • Brief dd. 19 oktober 2021 met als onderwerp ‘Ondermijning volgens Henri de Jong’ van De Raad Bouw: pas op 15 december geplaatst;
 • Brief dd. 20 november 2021 met als onderwerp: ‘Henri de Jong: Geen ondermijning door Paul Brandjes en Victor Salman’; niet geplaatst.

Het niet plaatsen van de bedoelde brieven op de lijst van ingekomen stukken is in strijd met uw eigen regels. Het pas maanden later plaatsen is in ieder geval in strijd met de geest van deze regels.
Het niet plaatsen van de laatstgenoemde brief dd. 20 november jl. van Brandjes en Salman doet ook nog eens onrecht aan de waarheidsvinding in dit dossier. Uw gemeenteraad heeft naar aanleiding van allerlei vage beschuldigingen omtrent ondermijning van de afgetreden wethouder Henri de Jong, waarbij deze geen enkel concreet punt of naam heeft genoemd, tot driemaal toe uitgebreid over dit non-issue vergaderd. Vanuit diverse partijen is zelfs voorgesteld een raadsenquête in te zetten, een zwaar middel. Daarmee zijn leden van het CDA en leden van het Collectief op voorhand in de verdachtenbank gezet door PUUR, Doen!, NZ Lokaal, PvdA, GL en D66. Volkomen ten onrechte. Zonder ook maar enig bewijs.

Als Henri de Jong vervolgens via zijn advocaat duidelijk maakt dat hij nooit Paul Brandjes of Victor Salman heeft bedoeld, en wij daarover een brief schrijven aan de gemeenteraad (inclusief de brief van de advocaat van Henri de Jong), stopt u deze brief feitelijk in de doofpot. Sterker, u vermeldt deze brief niet eens op de lijst van ingekomen stukken waartoe u volgens uw eigen reglement verplicht bent. De brief zelf wordt achtergehouden.
Van fractievoorzitters (of leden van de agendacommissie) mag een andere reactie worden verwacht dan de publicatie hiervan te blokkeren.

Verzoeken aan griffie en gemeenteraad

Over diverse brieven is vanuit onze zijde contact met de griffie geweest, met het dringende verzoek deze brieven alsnog te plaatsten; veelal zonder enige reactie of resultaat. Zo hebben wij op 7 december jl. aan de griffie per mail gevraagd waarom de brief van 20 november 2021 nog steeds niet was geplaatst. Wij zijn nog steeds in afwachting van een reactie hierop.

Vanuit de wandelgangen hebben wij van diverse kanten gehoord dat onder andere de fractievoorzitters van PUUR, Doen! en NZ Lokaal deze (hen) onwelgevallige brieven bewust achterhouden en deze niet willen plaatsten op de openbare lijst van ingekomen stukken.
Wij willen dit echter niet zomaar aannemen, mogelijk is dat niet waar, en daarom doen wij bij deze ook een Wob-verzoek om erachter te komen wie hiervoor wel verantwoordelijk zijn. Het lijkt ons dat alle fractievoorzitters die niets te verbergen hebben in het kader van de transparantie graag zullen meewerken aan de openbaarmaking van hun mails of appjes (onderling en aan de griffie) hieromtrent.

Daarnaast verzoeken wij de gemeenteraad in te grijpen en alle stukken overeenkomstig het Reglement van Orde alsnog en voortaan direct op de lijst van Ingekomen Stukken te zetten en de brieven zelf in alle openbaarheid op de gemeentelijke website te publiceren.

Concrete verzoeken

Concreet verzoeken wij u om een tweetal zaken:

 1. Stop met deze doofpot, en zet alsnog de ontvangst van alle ingekomen brieven welke zijn gericht aan de gemeenteraad (direct) op de openbare lijst, inclusief de betreffende brieven zelf
 2. Op grond van de Wob verzoeken wij u om alle stukken/communicatie (brieven, vergaderverslagen, mails tussen de fractievoorzitters (en/of agendacommissie) en griffie en/of burgemeester, sms-en, etc.) omtrent ten eerste dit onderwerp (namelijk brieven gericht aan gemeenteraad) in z’n algemeenheid, en ten tweede wat betreft alle hierboven genoemde brieven.

Wij rekenen erop dat u dit verzoek wel voortvarend oppakt en afhandelt.

In het kader van de AVG kunt u de naam van ondergetekende en van het Collectief handhaven.

Met vriendelijke groet,
namens Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’,

drs. V.S.J.M. Salman

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top