Vier jaar zorgvuldig bestuur?

In ‘De Noordwijker’ van 20 november reageert burgemeester Rijpstra op een feitelijk juist persbericht van het Platform Initiatief Noordwijk, over de meer dan 1.000 geheim gehouden besluiten, met de opmerking dat dit college vier jaar lang zorgvuldig bestuurd heeft. Met de oproep om inhoudelijk te stemmen. Met deze laatste zin zijn wij het van harte eens!
Hieronder slechts een greep uit 4 jaar bestuursdaden. Oordeelt u zelf over de zorgvuldigheid.
Kies daarom op inhoud!

2018

Meer dan 1.000 collegebesluiten “passief openbaar”
Uit een verzoek van Platform Initiatief Noordwijk op grond van de Wet openbaarheid bestuur blijkt er al vele jaren sprake te zijn van een “passief openbare” besluitenlijst. Bij een bezoek aan het gemeentehuis blijkt het te gaan om meer dan 1.000 collegebesluiten; dit is in strijd met de Gemeentewet. B&W ziet zich gedwongen al deze besluiten over de periode 2014-2018 alsnog op de gemeentesite te zetten. De burgemeester stelt inmiddels dat alle raadsleden en commissieleden deze besluitenlijsten ook hebben ontvangen. Dat is niet juist. Alleen de fractievoorzitters kregen deze vertrouwelijk, maar die mochten er niets mee doen.
[Actueel]

Sonnevanck – Koningin Astrid Boulevard
Er zijn plannen voor nieuwbouw voor dit voormalige pension. Al meer dan 4 jaar wordt de eigenaar van het kastje naar de muur gestuurd. Raadslid Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk): “Dit is schandalig”.
[Raad 8 november 2018]

Van zomerhuisje tot villa – Oude Zeeweg 76a
B&W (wethouder Bakker) wil medewerking verlenen voor de vergroting van een zomerhuis van thans ca. 30 m2 tot een villa van 160 m2. Aanvrager van villa blijkt partijvriend van PvdA/GL. Veel buren dienen bezwaren in. Huiswerk moet nu over.
[Commissie 6 november 2018, Raad 17 mei 2018]

Verkoop woningen in Offem-Zuid en Boechorst
In project Boechorst Voorhof blijken door de projectontwikkelaar woningen uit de verkoop te worden gehouden; deze worden verkocht aan relaties van de aannemer, architect etc. Bij de verkoop 1e fase en 2e fase Offem-Zuid door Van Rhijn Bouw worden eveneens vele woningen achtergehouden. Wethouder Bakker (PUUR) zegt hier niets aan te kunnen doen. Of te willen doen, want vroeger was dit onmogelijk.
[Schriftelijke vragen 19 oktober 2018 van Lijst Salman Noordwijk, schriftelijke vragen 22 januari 2018 van CDA en Raad 25 januari 2018 bij mondelinge vragen van D66]

Motie van afkeuring tegen wethouder Bakker
Uit het rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche naar de fouten in het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig blijkt dat in ieder geval de ambtenaren van wethouder Bakker (PUUR) al veel eerder weet hadden van grote fouten bij onder andere het Gat van Palace. Dit is een jaar lang verzwegen. De ingediende motie van afkeuring haalde het niet; werd slechts gesteund door de oppositie (CDA en VVD). De collegepartijen (Puur, PvdA/GL, LSN en D66) wezen deze af.
[Raad 11 oktober 2018]

Weigering openbaarmaking plannen Gat van Palace

Voor deze locatie is al meer dan een jaar geleden een principeverzoek ingediend. CDA heeft in kader transparantie en duidelijkheid voor de omwonenden gevraagd om de plannen openbaar te maken. Wethouder Bakker (PUUR) weigert dit.
[Raad 11 oktober; mondelinge vragen]

Extra villa op groenbestemming – Prins Hendrikweg 17 e.o.

B&W (wethouder Bakker) wil medewerking verlenen aan de realisering van een villa langs het Dompad. Op grond met een bestemming ‘Groen’; gaat mogelijk ten koste van doorzicht op Noordwijk Binnen. Aanvrager blijkt partijvriend van PUUR. Meerderheid van PUUR, PvdA/GL en LSN zijn voor; CDA, VVD en D66 zijn tegen.
[Raad 13 september 2018, Raad 5 juli 2018]

Campagne van B&W in kader verkiezingen op kosten gemeenschap

Burgemeester en wethouders plaatsen vanaf 5 september jl. wekelijks een artikel in de serie ‘TERUGBLIK & VOORUITBLIK’ in het Noordwijks Nieuwsblad. De begrote kosten voor deze 14 ‘ingezonden artikelen’ blijken € 15.000,– te bedragen. Gemeenschapsgeld van ons allemaal wordt hier gebruikt voor partijpolitieke propaganda. Waarvoor B&W ook nog eens de journalist van Noordwijks Nieuwsblad heeft ingehuurd. Die man was tot voor kort onafhankelijk, maar eet nu dus ook uit de hand van de wethouders! Een motie van CDA en VVD om met deze campagne te stoppen wordt alleen gesteund door Lijst Salman. Voor PUUR, PvdA/GL en D66 dit blijkbaar wel heel normaal. Motie verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
[Raad 13 september 2018 en Schriftelijke vragen CDA d.d. 19 september 2018]

Motie van wantrouwen tegen wethouder Bakker

Naar aanleiding van de rapporten van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en Hoffmann Bedrijfsrecherche over de fouten in het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig dient de VVD een motie in waarin het vertrouwen wordt opgezegd in wethouder Bakker (PUUR). Alleen VVD en 2 leden CDA steunen de motie. Overige raadsleden tegen: motie verworpen.
[Raad 13 september 2018]

Bestemmingsplan Hotels van Oranje

Tijdens de vorige verkiezingscampagne beloofden PUUR en PvdA/GL dat zij geen medewerking zouden verlenen aan de massale bouwplannen aan de Boulevard. Toch stemmen ook deze partijen, op 1 raadslid na, in met het bestemmingsplan waarin dit mogelijk wordt gemaakt.
[Raad 5 juli 2018]

Project Losplaatsweg

In een woningbouwproject van Van der Wiel aan de Losplaatsweg blijken de 30% sociale woningen niet te zijn gerealiseerd. Deze zijn op de grond van de overbuurman voorzien die echter niet in handen is van deze ontwikkelaar. Vreemd!
[Raad 15 maart 2018, mondelinge vragen]

‘Noord Korea motie’ tegen de vrijheid van meningsuiting

Raadslid mevrouw Zoetendaal werkt mee aan het TV programma ‘De Monitor’. Dit is niet naar de zin van de collegepartijen PUUR, PvdA/GL, LSN en D66 die een motie indienen haar recht op vrije meningsuiting wordt beknot. CDA en VVD stemmen tegen deze motie.
[Raad 15 februari 2018]

Afspraken rond Duineveld

Rond het voormalige plan Bloemenzee (rond nieuwe zwembad), thans geheten Duineveld, van projectontwikkelaar Heijmans is de mist groot. Alles is geheim verklaard. Wat valt er te verbergen?
[Raad 25 januari 2018; diverse geheime vergaderingen]

2017

Herstellen van fouten bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig
Motie van VVD, CDA en D66 voor het zo snel mogelijk herstellen van de fouten in bestemmingsplan Zeewaardig wordt gesteund door Lijst Salman. PUUR en PvdA/GL willen dit niet en stemmen tegen!
[Raad 31 augustus 2017]

Bouwhoogte oude Postkantoor – Boekerslootlaan 22

Het plan van SEDOS voor 22 appartementen op de locatie van het oude postkantoor is volgens de omwonenden en de Vereniging de Oude Dorpskern veel te hoog. Bovendien blijkt de voorgestelde sociale woningbouw voor slechts 10 jaar. PUUR en PvdA/GL zijn verassend genoeg voor; de overige partijen zijn tegen.
[Raad 6 juli 2017]

Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout

Het herindelingsadvies Noordwijk – Noordwijkerhout wordt vastgesteld. Alleen Lijst Salman Noordwijk blijft tegen. Was ook zo bij het herindelingsontwerp. PUUR, PvdA/GL, D66, CDA en VVD stemmen voor de fusie.
[Raad 6 juli 2017 en 20 april 2017]

€ 250.000,– voor onderzoek naar parkeeroplossingen

Wethouder Bakker (PUUR) stelt voor een voorbereidingskrediet van € 250.000,– ter beschikking te stellen voor de ‘Ontwikkelstrategie Noordwijk aan Zee’. Hieruit wordt o.a. een onderzoek betaald naar een hele grote parkeerkelder bij Huis ter Duin voor meer dan 1.000 auto’s, wat mogelijk € 60 miljoen gaat kosten.
PUUR, PvdA/GL, D66 en VVD stemmen voor. CDA en Lijst Salman zijn tegen.
[Raad 15 juni 2017]

2016

Instellen Raadsonderzoekcommissie
VVD dient motie in met het voorstel om een ‘Raadsonderzoekcommissie’ in te stellen die onderzoek moet doen naar de gemaakte fouten in het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig. De VVD had ontdekt dat de bouwmassa op het ‘Gat van Palace’ enorm waren vergroot, waardoor een veel hoger en massaler gebouw mogelijk is geworden. De collegepartijen PUUR, PvdA/GL, D66 en LSN willen wel een onderzoek onder leiding van het college maar niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Zo kan het college onderzoek doen naar de fouten van het college; is natuurlijk veel veiliger! Alleen VVD en CDA houden vast aan een onderzoek door de gemeenteraad. Motie wordt verworpen. [Raad 26 mei 2018]
Geheimhouding rond Offem-Zuid
De geheimhouding rond alle overleg en eindovereenkomst met Van Rhijn Bouw / Offem BV wordt bekrachtigd.
[Raad 26 mei 2016]

2015

Geheimhouding stukken rond Offem-Zuid
Het voorstel van B&W om de geheimhouding te bekrachtigen van de stukken met betrekking tot het disagio Offem-Zuid en Van Rhijn Bouw wordt door de gemeenteraad op 2 juli 2015 verworpen! Alleen PUUR en PvdA/GL stemmen voor de geheimhouding. CDA, Lijst Salman Noordwijk, VVD, Noordwijk Zelfstandig en D66 stemmen tegen geheimhouding. Alles lijkt nu te worden vrijgegeven. Dat gebeurt niet. Daarom wordt hierover op 8 oktober 2015 een interpellatie-debat vanuit de oppositie aangevraagd omdat B&W de stukken nog steeds niet openbaar heeft gemaakt, ondanks het eerder genomen besluit hierover. Tevens wordt gevraagd om een nieuw voorstel vanuit B&W. Nieuwe beloftes vanuit B&W volgen.
[Raad 8 oktober 2015 en 2 juli 2015]

Offem-Zuid en disagio

Voorstel van B&W (verantwoordelijk wethouders Hans Bakker en Gerben van Duin, beide van PUUR) voor het betalen van een disagio van € x miljoen (= geheim verklaard) aan Van Rhijn Bouw. Zeer waarschijnlijk betreft dit € 11 miljoen. PUUR, PvdA/GL en D66 (samen tijdens die raadsvergadering 10 stemmen) zijn akkoord. CDA, VVD, NZ en Lijst Salman (samen die vergadering ook 10 stemmen) gaan niet akkoord. Stemmen staken, dus opnieuw stemming in augustus 2015. Dat laatste gebeurt echter niet. B&W en de raadsleden van PUUR, PvdA/GL en D66 zien volgens de oppositie na het zomerreces het licht en trekken het omstreden voorstel voor € 11 miljoen betaling alsnog terug. Uit latere stukken blijkt dat het uiteindelijk betaalde disagio voor € 6 miljoen wordt afgekocht. Blijkbaar ging Van Rhijn Bouw met € 5 miljoen minder ook akkoord.
[Raad 2 juli 2015]

Burgerinitiatief over raadslid Wiersema (PvdA)

Op 27 augustus 2014 trad de heer Wiersema aan als raadslid van de PvdA, terwijl zijn echtgenote mevrouw Fles wethouder is van GroenLinks, waarbij beiden ook nog eens deel uitmaken van dezelfde fractie PvdA/GL. Een raadslid moet zonder last of ruggenspraak stemmen en (ook) de wethouders controleren. Een lastige situatie waarbij per definitie op voorhand al sprake is van de ‘schijn van belangenverstrengeling’. Door de oppositie werd daarom in augustus 2014 een motie ingediend over het ‘niet wenselijk zijn’ van deze situatie. Deze motie werd door o.a. PUUR en PvdA/GL verworpen, mede omdat raadslid Wiersema aangaf dat deze (ook in zijn ogen ongewenste) situatie hooguit maximaal 6 maanden zou duren. Raadslid Wiersema (PvdA) bleef echter in strijd met zijn eigen belofte en die van zijn partij (PvdA/GL) ook na deze 6 maanden gewoon zitten. Dit leidde tot een burgerinitiatief. Het morele beroep naar aanleiding van het burgerinitiatief vanuit de oppositiepartijen op raadslid Wiersema (PvdA) tijdens de raadsvergadering van mei 2015 om zich te houden aan zijn eigen uitspraken en de eerder gemaakte afspraken wordt vervolgens weggestemd door PUUR, PvdA/GL, D66 en de meerderheid van de fractie van Lijst Salman. Raadslid Wiersema kan blijven! Uiteindelijk neemt hij toch afscheid op 2 juli 2015.
[Raad 21 mei 2015 en Raad 27 augustus 2014]

Motie ‘Aanbesteding gemeenteberichten’

Het is algemeen bekend dat bij collegepartij PUUR (toen en nu) wrevel heerst over de onafhankelijk-kritische benadering van huis-aan-huis-blad ‘De Noordwijker’. In deze krant staan ook de advertenties met de wekelijkse gemeenteberichten. PUUR dient begin 2015 een motie in met betrekking tot de aanbesteding van de gemeentelijke advertenties in huis-aan-huis-bladen. Een belangrijke afweegfactor zou de ‘kwaliteit van de berichtgeving’ moeten worden. Een zeer subjectief criterium. En gezien de mening van PUUR over ‘De Noordwijker’ eigenlijk indirect een poging tot inperking van de persvrijheid. Geen enkele partij is het gelukkig met de motie eens. Anders was ‘De Noordwijker’ thans gekneveld of de advertenties bij ‘Noordwijks Nieuwsblad’.
[Raad 18 februari 2015]

2014

Motie openbaar maken dossier ‘Hotels van Oranje’
B&W schermt met allerlei (negatieve) adviezen omtrent de uitbreiding van de Hotels van Oranje. Naar aanleiding hiervan vragen de oppositiepartijen (CDA, VVD en Noordwijk Zelfstandig) om openbaarmaking van alle stukken. Wethouder Hans Bakker (PUUR) weigert de raadsleden zelfs inzage van alle relevante stukken, onder geen enkele voorwaarde. Collegepartijen PUUR, PvdA/GL, LSN en D66 stemmen tegen openbaarmaking.
[Raad 26 november 2014]

Burgerinitiatief met 2.500 handtekeningen

Door het Platform Initiatief Noordwijk wordt een Burgerinitiatief omtrent de plannen van de Hotels van Oranje ingediend dat is ondertekend door ruim 2.500 Noordwijkers. Boodschap: wij ondersteunen het plan, en maak voortgang! Tijdens de raadsvergadering van oktober 2014 wordt door de collegepartijen PUUR, PvdA/GL, LSN en D66 via een amendement vervolgens de letterlijke tekst van hetgeen werd gevraagd door de 2.500 Noordwijkers essentieel gewijzigd! Zodat deze partijen net konden doen alsof ze naar de burgers luisterden. Professor Tak en de Raad van State maakten hiermee later korte metten. Feitelijk werden 2.500 Noordwijkers gefopt door PUUR, PvdA/GL, D66 en Lijst Salman Noordwijk. Alleen CDA, VVD en Noordwijk Zelfstandig gaven gehoor aan het burgerinitiatief.
[Raad 30 oktober 2014]

Persvrijheid in Noordwijk

De VVD vraagt of er nog wel sprake is van persvrijheid in Noordwijk. Is er druk uitgeoefend vanuit B&W of de ambtenaren richting een journalist / columnist? B&W ontkent uiteraard.
[Raad 24 september 2014, ad Mondelinge vragen]

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top