Rapport “Ondermijning van de lokale democratie in Noordwijk”

De Noordwijker van 22 juni 2021 kopt met “Geheim document boven water”. Het gaat hier om het omstreden rapport “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk” d.d. 19 december 2018.

Kies Transparant Krant

Tijdens de vorige collegeperiode brachten het Comité Noordwijk Transparant en Stichting PIN als klokkenluiders diverse belangrijke zaken, waarin fouten waren gemaakt door de gemeente, onder de aandacht van de gemeenteraad, het college van B&W en de Noordwijkers. Op de websites van Noordwijk Transparant en PIN stonden kritische uitingen richting het toenmalige college waarin Puur met 2 wethouders was vertegenwoordigd. Omdat er niet geluisterd werd naar de kritische geluiden en geen antwoord werd gegeven op belangrijke vragen werd de “Kies Transparant Krant” uitgebracht. Bij de daarop volgende verkiezingen voor de gemeenteraad werd de fractie van Puur uitgedund van 8 zetels in een raad van 21 naar 4 zetels in een raad van 27. Naar aanleiding daarvan werden de leden van het Comité Noordwijk Transparant door voormalige wethouders van Puur Noordwijk en burgemeester Rijpstra op onheuse manier beschuldigd.

WOB-verzoek

Recent is op grond van een WOB- verzoek boven water gekomen dat in opdracht van oud- burgemeester Rijpstra een geheim rapport is opgesteld over Noordwijk Transparant, PIN en tientallen andere kritische Noordwijkers. Zij worden in verband gebracht met de onderwereld, witteboordencriminaliteit en beschuldigd van ondermijning van de lokale democratie. Het rapport en de ingediende zienswijzen van de beschreven personen worden door het huidig college vrijdag 25 juni openbaar gemaakt.

Recent is op grond van een WOB- verzoek boven water gekomen dat in opdracht van oud- burgemeester Rijpstra een geheim rapport is opgesteld over Noordwijk Transparant, PIN en tientallen andere kritische Noordwijkers. Zij worden in verband gebracht met de onderwereld, witteboordencriminaliteit en beschuldigd van ondermijning van de lokale democratie. Het rapport en de ingediende zienswijzen van de beschreven personen worden door het huidig college vrijdag 25 juni openbaar gemaakt.

Oud-burgemeester Rijpstra heeft, en dat is zeer opvallend, recentelijk ontkend dat hij de formele opdracht heeft gegeven. Opvallend omdat in de eerste alinea van het rapport staat dat hij de opdrachtgever was.

Volgens ons Comité is hier sprake van vroegere Oost-Duitse Stasi praktijken waarbij ook geheime dossiers werden aangelegd over kritische burgers met een andere mening. Het is een wraakactie richting de klokkenluiders en kritische burgers. Puur vanuit frustratie over de verkiezingsuitslag en mogelijk een misgelopen herbenoeming van de twee wethouders van Puur.

Het rapport dat niet ondertekend is en op onduidelijke wijze tot stand is gekomen en waarbij de twee toen zittende wethouders van Puur, Gerben van Duijn en Hans Bakker en ook oud- wethouder Ton van Rijnberk nauw betrokken waren, staat vol met leugens en verdachtmakingen en feitelijke onjuistheden. Alle leugens worden door de ingediende zienswijzen volledig weerlegd.

Het leugenachtige rapport is tevens door Van Rijnberk heimelijk gebruikt om de besluitvorming in de provincie te beïnvloeden. Zijn recente vertrek uit de D-66 Statenfractie zal hier zeker mee verband houden.

De onderwerpen die het rapport aansnijdt zijn zeer willekeurig gekozen. In het rapport worden uitsluitend slechts openlijke en kritische tegenstanders van Puur de maat genomen op een wijze die te omschrijven is als laster, smaad en roddel.

Er is totaal geen sprake van objectiviteit en er is geen hoor en wederhoor toegepast. Het is eigenlijk alleen maar een politieke afrekening.

Het is schandalig te constateren dat de opdrachtgever(s) en opstellers en nauw betrokkenen zich schuldig maken aan laster en smaad waarbij er zo onzorgvuldig tewerk is gegaan over zulke privacygevoelige zaken met grote impact. Hier hebben oud- wethouders en burgemeester zich mogelijk schuldig gemaakt aan puur machtsmisbruik. Misbruik van functie is een zwaar vergrijp.

Ons Comité beraadt zich momenteel op de te nemen stappen en op welke wijze wij juridisch gaan reageren en naar wie.

Burgemeester Verkleij heeft inmiddels laten weten dat het huidige college zich volledig distantieert van de totstandkoming en de inhoud van het genoemde omstreden rapport. Zij spreekt van een “document” en stelt dat het geen formeel gemeentelijk rapport is omdat Rijpstra ontkent dat hij de formele opdrachtgever is. Dit zal in een officiële verklaring op 25 juni 2021 worden bekend gemaakt.

Comité Noordwijk Transparant wil dat de onderste steen boven komt en alles transparant openbaar wordt gemaakt. Wat is de formele status van het rapport? Wie was of waren de opdrachtgevers? Hoe is hierbij tewerk gegaan? Wat was de onderzoeksopdracht? Wie hebben er input geleverd en wie waren erbij betrokken? En aan wie is het rapport verspreid en voor welke doelen is het rapport opgesteld en gebruikt? Wie is verantwoordelijk voor de schade? Op welke wijze kan voorkomen worden dat privacygevoelige informatie over burgers in het geheim wordt verzameld, gearchiveerd en naar derden verspreid met dubieuze motieven? Recht op privacy is een grondrecht van alle burgers en die is in Noordwijk in deze casus met voeten getreden.

Gemeentelijk rapport “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk” d.d. 19 december 2018

Het “document” zou volgens het standpunt van de gemeente geen officieel rapport van de gemeente zijn, maar wordt door de functies van de opstellers ervan, de inhoud ervan en de wijze waarop ermee is omgegaan de-facto een gemeentelijk rapport. De gemeente stelt dat toenmalig burgemeester Rijpstra niet formeel een opdracht zou hebben gegeven voor het schrijven van het rapport. Hij heeft dat dan blijkbaar informeel gedaan?

Het staat vast dat het rapport formeel in ontvangst genomen is door oud-burgemeester Rijpstra en is overgedragen aan zijn opvolgster en door haar aan huidig burgemeester Verkleij.

Het staat vast dat in de eerste alinea van het rapport staat dat burgemeester Rijpstra de opdrachtgever was en dat hij dat niet gecorrigeerd heeft bij verspreiding van het rapport.

Vast staat ook dat oud -burgemeester Rijpstra in zijn brieven van 10 en 31 december 2018 aan de gemeenteraad melding maakt van een risicoanalyse en onderzoek naar integriteitsvraagstukken en ondermijning (dat op zijn verzoek wordt gemaakt; letterlijk schrijft hij: “Voor mij reden om een risicoanalyse op bepaalde dossiers te laten maken inzake ondermijning en integer handelen “.  

Vast staat dat hij de eerste rapportage heeft ontvangen en overgedragen aan zijn opvolgster en hierover contact heeft gehad met het OM, de informateur en het RIEC (een instantie die zich bezighoudt met het opsporen van criminaliteit en ondermijning van het bestuur).

Vast staat, omdat de gemeente dat zelf aangeeft, dat er geen andere rapportages over ondermijning in de periode december 2018 bekend zijn.

Ook bij latere verspreiding door huidig burgemeester Verkleij naar BING is niet opgemerkt dat het geen gemeentelijk document was. Ook is toen niet vermeld dat het slechts de mening zou zijn van de opsteller. Bovendien is de eerste regel van het rapport waarin melding wordt gemaakt van “opdrachtgever Rijpstra” niet gewijzigd.

Via de Gemeente Noordwijk hebben wij bovendien recent vernomen dat het doel van het verstrekken van het document met daarin de persoonsgegevens van tientallen Noordwijkers aan het RIEC, volgens mondelinge mededeling van de voormalig burgemeester J. Rijpstra aan de gemeente, was om ondermijning te voorkomen.

Het rapport is door de gemeente intern verspreid naar (oud-)collegeleden, de gemeentesecretaris en interne medewerkers en extern verspreid door oud- burgemeester Rijpstra naar Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), en door de huidige burgemeester Verkleij in het kader van een integriteitsonderzoek naar Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), de huisadvocaat van de gemeente en voor inzage en het indienen van een zienswijze vrijgegeven aan alle personen genoemd in het rapport.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat het rapport is ontstaan vanuit de bestuurlijke/ambtelijke organisatie en dat bij de concepten en de definitieve versie nauw betrokken waren tenminste de opsteller oud- ambtenaar/ controller G. Oostermeier, de oud- wethouder T. van Rijnberk en de zittende wethouders in de periode van totstandkoming, Gerben van Duijn en Hans Bakker.

Duidelijk is dat het infame en jegens vele Noordwijkers lasterlijke rapport, waar ontegenzeglijk het stempel van de Gemeente Noordijk aanhangt, vanwege de uitingen van de oud burgemeester Rijpstra op 10 en 31 december 2018 aan de gemeenteraad, en tevens vanwege de inleiding van het rapport waar verwezen wordt naar de opdrachtgever, en daarenboven vanwege het feit dat in al die jaren het rapport wel door het bevoegd gezag werd verspreid, zonder weglating van de strofe dat dit in opdracht van oud burgemeester Rijpstra werd opgesteld, een status naar buiten toe heeft verkregen als formeel Gemeentelijk document.

Zelfs wanneer het document de jure niet terug te voeren is op de Gemeente, heeft het de facto die status gekregen door de aanleiding, het creëren, de inhoud, de betrokkenheid en de verspreiding
ervan.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top