PUUR-fractievoorzitter Visser-Danser stemt mee ondanks haar eigen belang deel 2

Noordwijk, 30 augustus 2021

Geachte burgemeester en raadsleden,

Bij brief van 16 augustus 2021 hebben wij uw aandacht gevraagd voor het door Taetske Visser-Danser (fractievoorzitter Puur) deelnemen aan de stemming over de moties inzake het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’.

Mevrouw Visser (toenmalig fractievoorzitter Puur Noordwijk) stond in december 2018 in de mailwisseling rond de totstandkoming van dit document, met als overige deelnemers Hans Bakker (wethouder Puur), Gerben van Duin (wethouder Puur), Ton van Rijnberk (statenlid D66) en oud-ambtenaar X. Zij was hierbij dus betrokken. En mevrouw Visser had gezien de inhoud van de moties een persoonlijk belang.

Terwijl zij haar collega’s in de gemeenteraad telkenmale de maat neemt over deelname aan de discussie en stemming, als er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een direct of indirect belang, stemde zijzelf zonder blikken of blozen wel mee nu het haar eigen persoonlijke belang betrof.

Mevrouw Visser reageert op deze constatering in haar brief van 19 augustus 2021 als volgt:

“Waarom ik per mail deelgenoot ben gemaakt van het concept en de definitieve versie van deze notitie is mij onbekend. Omdat ik niet had meegewerkt aan de notitie of bij de totstandkoming betrokken was geweest, was er voor mij geen enkele reden om het concept te lezen en/of van commentaar te voorzien en heb ik de definitieve versie niet gelezen.”

Dit is gezien onderstaande feiten compleet ongeloofwaardig:

  • 19 december 2018: mail van X (oud ambtenaar) aan Bakker, Van Rijnberk, Visser, en Van Duin, met het eerste concept van het document ‘Ondermijning’ en verzoek om commentaar. Overigens, Visser staat tussen de overigen en niet in de cc.;

  • 20 december 2018: mail van Van Rijnberk aan X met zijn reactie op eerste concept. In de cc: Bakker, Visser en Van Duin;

  • 21 december 2018: mail van X met het definitieve document, gericht aan Bakker, Van Rijnberk, Visser, Van Duin en Rijpstra. Met als uitsmijter van X: “Dank voor de opdracht. Succes met het gebruik van het document.”;

  • 25 juni 2021: openbaarmaking van alle stukken met betrekking tot het document Ondermijning, inclusief de drie mails met de naam ‘Taetske’. Waarom volgt er hierna geen enkele reactie van mevrouw Visser waarin zij aangeeft dat zij hier niets mee te maken heeft en ‘erin is geluisd’ door X, haar partijgenoten of Van Rijnberk? Omdat dit laatste ongetwijfeld niet zo is; mevrouw Visser was natuurlijk volop betrokken!

  • 13 juli 2021: raadsvergadering waarin de moties rond het document ‘Ondermijning’ worden behandeld. Mevrouw Visser voert over dit onderwerp als fractievoorzitter altijd het (hoogste) woord namens Puur. Maar nu doet opeens raadslid Van Tol het woord, die stelt het document (ook al) niet te hebben gelezen. Waarom was mevrouw Visser voor het eerst nu niet de spreekbuis namens Puur? Dat kon natuurlijk niet omdat zij wel degelijk betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit document; een andere verklaring is er niet.

  • 13 juli 2021: tijdens deze raadsvergadering is door Lijst Salman Noordwijk, gezien het veelvuldig voorkomen van haar naam in de mails, tot driemaal toe aan Taetske Visser-Danser gevraagd om antwoord te geven op diverse vragen omtrent de gang van zaken rond de totstandkoming van het document. Waarom gaf zij naar aanleiding van deze vragen geen verklaring af dat haar naam volkomen ten onrechte in de mails stond? Waarbij zij met bewijs aantoonde dat zij zich in december 2018 direct per mail had gedistantieerd van deze gang van zaken. Een betere gelegenheid dan dit was er toch niet? Waarom heeft raadslid Visser tijdens de raadsvergadering geen enkele reactie of antwoord gegeven op de gestelde vragen?

Pas vanwege onze brief van 16 augustus 2021, als mevrouw Visser-Danser door de mand valt omdat wij vanwege het meestemmen over de betreffende drie moties haar niet integere handelen aantonen, probeert zij de dans alsnog te ontspringen door haar betrokkenheid te ontkennen. Dat is ongeloofwaardig.

Haar brief en de inhoud hiervan geeft tevens aan dat raadslid Visser het belangrijker vindt om te reageren op recente publicaties in de media hierover dan op herhaalde belangrijke vragen vanuit de gemeenteraad. Daarmee geeft zij blijk van minachtig van u allen als raadslid, én van de gemeenteraad als het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Noordwijk.

Er zijn overigens meer zaken welke haar grote bemoeienis bij het onderwerp ondermijning bewijzen, en dus twijfel zaaien omtrent haar ‘afwezigheid’ tijdens de recente raadszitting:

  • 27 april 2020: direct na het aftreden van wethouder Henri de Jong stellen Puur, D66, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen omtrent ondermijning. Met verwijzing naar de twee brieven van Rijpstra van 10 en 31 december 2018. Het persbericht heeft als kop: ‘Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk’. Taetske Visser-Danser blijkt de opsteller en contactpersoon hiervoor. Op dat moment weet niemand nog iets over het omstreden document Ondermijning. Of toch wel?
  • September 2020: mail/brief aan Provinciale Staten van Puur, D66, Groen Links en PvdA. Zij schrijven: “Tijdens de behandeling van het onderwerp Woningbouwlocatie Bronsgeest te Noordwijk op 9 september jl. in de Statencommissie ….. is, opvallend, door een aantal Statenleden aandacht gevraagd voor de bestuurscultuur in de gemeente Noordwijk (“Wat is er aan de hand in Noordwijk?”)”. Vervolgens worden de twee brieven van Rijpstra weer toegevoegd omtrent integriteit en ondermijning. Verwezen wordt ook naar het artikel in Follow The Money van Peter Olsthoorn; de ‘journalist’ die ook pagina’s lang in het document Ondermijning wordt geciteerd. Tevens een beroep op de inzet van de provincie omdat “het onderwerp integriteit en ondermijning de spankracht van de gemeente overstijgt.” Overigens heel bijzonder om dit zo te schrijven nadat Van Rijnberk eind januari 2020 stiekem een samenvatting van het document Ondermijning vertrouwelijk heeft verspreid onder deze zelfde Statenleden. Ook hier is mevrouw Visser gezien haar zwart gelakte telefoonnummer weer de contactpersoon.

Het is (ook) hiermee overduidelijk dat raadslid Visser al jarenlang als een bok op de haverkist zit wat betreft het onderwerp ondermijning. Zij was de contactpersoon en (mede)opsteller wat betreft de schriftelijke vragen aan de gemeenteraad en de communicatie richting de provincie. Dat behoeft geen verder bewijs.

De reactie van mevrouw Visser-Danser in haar brief van 19 augustus jl. valt dan ook in de categorie ‘Mijn naam is haas’! Want zij zegt geen flauw idee te hebben waarom zij zo maar opeens tegelijk met haar Puur-partijgenoten Bakker en Van Duin deelgenoot is gemaakt van het concept en de definitieve versie van het document Ondermijning.

Het wordt helemaal ongeloofwaardig nu deze al jarenlang buitengewoon actieve strijder tegen ‘ondermijning’ stelt dat zij het concept én de definitieve versie van dit (zeer explosieve) rapport over ondermijning in Noordwijk, dat zij blijkbaar per ongeluk aantrof in haar mailbox, niet eens heeft gelezen! Zou u dit ook ongelezen laten in haar positie? Ontkent mevr. Visser soms ook dat zij hierover overleg heeft gehad met haar partijgenoten Bakker en Van Duin?

Terwijl tientallen Noordwijkers, in haar ogen allemaal vijanden van Puur, in dit document worden gekruisigd wast mevrouw Taetske Visser-Danser als een hedendaagse Pontius Pilatus haar handen in onschuld. Dit is hypocriet!

Het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ zal mevrouw Visser daarom in een voorlopig getuigenverhoor onder ede laten bevragen over haar rol in deze. Dan komt de waarheid wel boven.

Terug naar de brief van 19 augustus 2021 waarin mevrouw Visser stelt dat zij niet heeft bijgedragen aan, of betrokken was bij, het document ‘Ondermijning’. Zelfs als dit juist zou zijn, haar naam komt voor in drie mails rond de totstandkoming van dit document.

De motie van Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) voor een raadsenquête was nu juist gericht op een onderzoek naar de totstandkoming van het rapport en dus ook naar haar rol daarbij. Zij had dus wel degelijk een persoonlijk belang bij het al dan niet doorgaan van een dergelijk onderzoek. Zeker over deze motie mocht zij daarom in geen geval meestemmen. Maar dat deed zij toch.

Als mevrouw Visser zoals zij stelt geen enkele rol heeft gespeeld wat betreft dit document, dan had zij, als zij toch wilde stemmen, vóór de motie van Jaap de Moor gestemd. Dan had zij namelijk haar onschuld kunnen bewijzen. Maar zij stemde juist tegen, want Taetske Visser-Danser wil natuurlijk helemaal niet dat haar rol en die van haar Puur-partijgenoten in deze ‘donkere’ dagen van december 2018 wordt onderzocht.

Daarom stemden zij, de rest van Puur, D66, GroenLinks en PvdA tegen deze motie.
Kortom, wij blijven van mening dat uw gemeenteraad het niet integere stemgedrag van raadslid Visser vanwege haar persoonlijke belang in de eerst volgende raadsvergadering aan de orde moet stellen en uw afkeuring hieromtrent moet uitspreken.

Onze democratie en onze gemeenteraad verdienen integere bestuurders!

Met vriendelijke groet,

mede namens het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’,
Henk Hoogervorst Paul Taverne

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top