PUUR-fractievoorzitter Visser-Danser stemt driemaal mee ondanks haar eigen belang

Noordwijk, 16 augustus 2021

Betreft: PUUR-fractievoorzitter Visser-Danser stemt driemaal mee ondanks haar eigen belang

Geachte burgemeester en raadsleden,

Tijdens uw raadsvergadering van 13 juli 2021 is er uitgebreid gesproken over het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ van december 2018. Drie partijprominenten van Puur Noordwijk waren bij de opstelling hiervan betrokken: Taetske Visser-Danser (toenmalige fractievoorzitter), Hans Bakker en Gerben van Duin (toenmalige wethouders). De vierde ‘politiek’ betrokkene was Ton van Rijnberk (toen nog D66).
Het college van B&W heeft tegelijk met de gevraagde openbaarmaking van dit document een ‘Verklaring’ d.d. 25 juni 2021 uitgegeven waarin zij in krachtige bewoordingen afstand neemt en zich distantieert van het document, en een en ander ‘Noordwijk onwaardig’ acht.

Tijdens de raadsvergadering kwamen over deze kwestie drie moties aan de orde:

1. Motie van Hans Knapp (VVD) waarin het beleid en de ‘Verklaring’ van het college werden onderschreven. Kortom, een veroordeling van de wijze waarop het document tot stand is gekomen.

2. Motie van PvdA, D66, Doen! en Puur voor het houden van een raadsenquête over de inhoud van het document, waarbij de totstandkoming van het document niet wordt onderzocht. Kortom, smaad/laster en misbruik van macht is blijkbaar normaal.

3. Motie van Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) voor een raadsenquête naar de totstandkoming van het rapport. Kortom, was hier geen sprake van interne ondermijning door de opstellers van het document (machtsmisbruik)?

Wij vonden het heel netjes dat burgemeester mevrouw Verkleij, betrokken bij het besluit van B&W, tijdens dit deel van de raadsvergadering de voorzittershamer doorgaf, ook de plaatsvervangend voorzitter Hans Knapp, bij de beraadslaging betrokken vanwege zijn motie, dit niet oppakte en de vergadering over dit onderwerp werd geleid door de heer Beugelsdijk.

Mevrouw Taetske Visser-Danser is als enige van alle aanwezige raadsleden betrokken geweest bij de totstandkoming van het omstreden document. Zeker gezien het onderwerp, de integriteit van het lokale bestuur, zou juist vanuit haar zijde volledige openheid/transparantie respectievelijk enige zorgvuldigheid waar het gaat om de verstrengeling met het eigen belang, verwacht mogen worden. Helaas was van beiden niets te merken.

Tijdens de vergadering is vanuit de fractie van LSN tot driemaal toe aan mevrouw Visser-Danser gevraagd om antwoord te geven op een aantal feitelijke vragen. Zij kent gezien haar
betrokkenheid als enige van de raadsleden namelijk de antwoorden hierop. Zij weigerde
echter enig antwoord te geven.

Zij doet dat misschien niet vanwege haar grote betrokkenheid, dachten wij nog, en neemt niet
deel aan overleg en stemming omdat zijzelf een persoonlijk belang heeft bij dit onderwerp.

In de afgelopen jaren heeft Taetske Visser-Danser namelijk zelf vele malen de integriteit van
ondergetekenden en van diverse andere raadsleden en Noordwijkers ter discussie gesteld.
Mevrouw Visser-Danser heeft ook geregeld ons en andere raadsleden aangesproken en
gesteld dat wij/zij niet mochten deelnemen aan bepaalde discussies en stemmingen gezien
persoonlijke of zakelijke belangen.

Tot onze grote verbazing neemt Taetske Visser-Danser (Puur) aan het slot van alle discussies
toch deel aan de stemming. Ze stemt zelfs driemaal mee over zaken waaromtrent zij een eigen
persoonlijk belang heeft:

– Ad 1: ze stemt tegen een motie waarin haar eigen handelen afgekeurd wordt.
– Ad 2: ze stemt voor een motie waarin haar eigen persoonlijk handelen feitelijk met de
mantel der liefde wordt bedekt.
– Ad 3: ze stemt tegen een motie waarin wordt opgeroepen haar eigen handelen nader te
onderzoeken.

Het is de wereld op z’n kop: Taetske Visser-Danser heeft ons en andere politici geregeld de
maat genomen, weigert zelf als een van de betrokkenen bij de totstandkoming van een zeer
dubieus document antwoorden te geven op vragen vanuit de raad, maar stemt vervolgens wel
mee ondanks haar eigen persoonlijk belang! Is dit integer gedrag?

Mogelijk zal mevrouw Visser aangeven dat zij geen persoonlijk belang heeft. Dat is natuurlijk
niet geloofwaardig. Want waarom stond zij dan als enig raadslid in de mails, tezamen met
twee wethouders van haar partij Puur? Wat was dan haar rol of belang hierbij? Waarom heeft
zij dan geen antwoord gegeven op de gestelde vragen van collega-raadsleden?
Een gemeenteraad die (terecht) het onderwerp integriteit van bestuur en van de bestuurders
van groot belang acht, kan dit niet integere gedrag van raadslid Taetske Visser-Danser
natuurlijk niet onbesproken laten.

Wij verwachten dan ook van uw gemeenteraad dat het niet integere stemgedrag van raadslid
Taeske Visser-Danser in de eerst volgende vergadering aan de orde wordt gesteld. Het lijkt
ons gepast dat het betreffende raadslid wordt uitgesloten van commissies of andere organen
waarbij integriteitskwesties een rol spelen. En zou het ook niet gepast zijn om uw afkeuring
uit te spreken over het feit dat dit raadslid heeft deelgenomen aan een stemming ondanks haar persoonlijke belang?

Met vriendelijke groet,

mede namens het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’,

Henk Hoogervorst,  Paul Taverne

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top