Persverklaring Collectief ‘Transparant bestuur Noordwijk’

Omstreden document over ondermijning democratie in Noordwijk blijkt wraakactie van politieke partij PUUR.

In december 2018, direct na de verkiezingen voor de gemeenteraad van Noordwijk, is in het geheim een document opgesteld over de mogelijke ondermijning van de lokale democratie in Noordwijk. Naar nu blijkt is dit gedaan in opdracht van enkele toenmalige leden van het college van B&W. De gemeente Noordwijk heeft dit document (‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’) recent gepubliceerd, samen met diverse e-mails over de totstandkoming hiervan. Dit volgt op een verzoek op grond van de Wob, de Wet openbaarheid bestuur. Meerdere personen die in het rapport worden genoemd hebben als onderdeel van de Wob-procedure hun zienswijze ingediend. Deze zienswijzen zijn tevens gepubliceerd.

De gemeente Noordwijk neemt nadrukkelijk afstand van het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’

Het is een belangrijke (eerste) stap dat de gemeente stelt dat ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ geen officieel rapport van de gemeente is. Er is bovendien geen zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek aan vooraf gegaan. Het document staat vol loze beschuldigingen en schandalige insinuaties en is zonder hoor/wederhoor opgesteld. Wie het leest kan uitsluitend concluderen dat het schokkend eenzijdig is en dat het met name is geschreven om diegenen die het vorige Noordwijkse college onder leiding van de politieke partij PUUR kritisch hebben gevolgd, te beschadigen. Tevens is sprake van een ‘politieke afrekening’ met prominente leden van het CDA en de VVD. Deze partijen zaten in de betreffende periode 2014-2018 in de oppositie.

Bij dit alles blijft de rol van oud-burgemeester Jan Rijpstra onduidelijk. Op grond van zijn eigen brieven was hij mogelijk betrokken bij de totstandkoming van ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. In andere documenten wordt dat ontkend. ‘Niemand’ lijkt formeel opdracht te hebben gegeven voor dit lasterlijke spookrapport.
Het college van B&W had kunnen volstaan met het publiceren van het document en de bijbehorende correspondentie. Het is echter opmerkelijk dat de gemeente ook een verklaring heeft uitgebracht. Hierin neemt het college van B&W van Noordwijk ondubbelzinnig afstand van ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ en van de wijze waarop het tot stand is gekomen.

Samen met de vrijgegeven correspondentie wijst alles op machtsmisbruik, persoonlijke afrekeningen, smaad en niet-integer gedrag van diverse (voormalige) bestuurders.

De conclusie dat het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ een reactie is op de in 2018 door PUUR verloren gemeenteraadverkiezingen lijkt gerechtvaardigd. Dit hangt samen met de misstanden die PIN (Platform Initiatief Noordwijk), Comité Noordwijk Transparant en diverse kritische burgers, oud-bestuurders en ondernemers in de vorige collegeperiode (2014-2018) aan de kaak hebben gesteld. Het enige doel van het document lijkt het beschadigen van diegenen die destijds kritiek hadden op het door PUUR gedomineerde college. Een ordinaire wraakactie dus van (enkele prominente leden van) deze partij, omdat ze hun macht en hun posities kwijtraakten.

Wat dit nog ernstiger maakt is dat de betrokkenen bij de opstelling en verspreiding van dit document gesuggereerd hebben dat sprake zou zijn van een officieel gemeentelijk rapport dat in opdracht van de burgemeester van Noordwijk is opgesteld. Hier is sprake van misleiding en misbruik van functie.

Gezien de buitengewoon onzorgvuldige wijze van totstandkoming van het document, de vele tientallen (in zienswijzen aangetoonde) feitelijke onjuistheden, de ongefundeerde beschuldigingen, de smaad en laster, en het gepleegde machtsmisbruik is sprake van onrechtmatig en niet integer gedrag. Wellicht zelfs van een misdrijf.

Met de publicatie van deze stukken en de verklaring van de gemeente Noordwijk is een eerste, belangrijke stap gezet om de opdrachtgevers, de auteur en diegenen die dit document hebben verspreid ter verantwoording te roepen voor hun pogingen om kritische burgers het zwijgen op te leggen.

Inmiddels heeft een groot aantal organisaties, burgers, oud-bestuurders en ondernemers die in ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ ten onrechte worden beschuldigd zich verenigd in het collectief ‘Transparant bestuur Noordwijk’. Deze omvangrijke groep eist volledige openbaarheid wat betreft de totstandkoming van het omstreden document en beraadt zich op juridische stappen. Dit is allereerst bedoeld om vast te stellen dat hier inderdaad sprake is van vals spel en misleiding door enkele oud-bestuurders. Maar bijvoorbeeld ook over de vraag wat de betrokkenheid is van de toenmalige burgemeester of wat de schade is die door de verspreiding van het document is aangericht. Vervolgens zullen de personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en verspreiding van dit document aansprakelijk worden gesteld voor de door hen aangerichte schade.

Het collectief ‘Transparant bestuur Noordwijk’ bestaat uit:
Stichting Platform Initiatief Noordwijk en dr. ir. Hans R. Stol, Comité Noordwijk Transparant, De Raad Bouw BV en drs. Paul Brandjes, Salman Ruimtelijk Advies BV en drs. Victor Salman, Anthoro BV en drs. Andries de Boer, ir. Hans van Egmond, Paul Taverne, Prominent Inn BV en Henk Hoogervorst, Leny Scholten-Droog, alsmede Jan de Ridder.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top