Ondermijning volgens Henri de Jong

Katwijk, 19 oktober 2021

Gemeente Noordwijk
Ta.v. Het college van B&W en de Gemeenteraad van Noordwijk
Postbus 298

2200 AG Noordwijk

Geachte College en leden van de gemeenteraad,

Onlangs beschuldigde een ex-wethouder van het CDA, Henri de Jong, ondergetekende als een persoon die zijn beleid wilde ondermijnen. Deze man is naast een volstrekt onbekwame bestuurder, ook nog eens een leugenaar. Hetgeen hij over ondergetekende mededeelt aan de pers is smaad en derhalve kan Henri de Jong ook een dagvaarding wegens smaad tegemoet zien. Mijnheer Henri de Jong laat zich influisteren door criminelen als Gerben van Duin (misbruik van functie), Hans Bakker (misbruik van functie), oud burgermeester Rijpstra (misbruik van functie) en Ton van Rijnberk (misbruik van functie, belangenverstrengeling etc.). Deze lieden zullen wij voor de rechter slepen, zodat de onderste steen boven komt. De eerste stap daartoe is een getuigenverhoor onder ede op 13 december 2021. Voor de kerst zullen wij deze schavuiten denk ik nog niet achter de tralies krijgen, maar hopelijk krijgt het recht volgend jaar zijn loop.

Henri de Jong is het loopjongetje van deze lieden en stelt dat ondergetekende deel uitmaakt van een criminele organisatie. Zie rapport ondermijning. Iets dergelijks is in onze democratie nog niet eerder voorgekomen, dat een aantal politieke figuren (PUUR en D66) hun functie misbruiken om het overheidsapparaat te laten jagen op volstrekt onschuldige burgers. Zulke dingen gebeurden achter Het IJzeren Gordijn. Stasi praktijken.

Ondergetekende heeft als directeur van De Raad Bouw B.V. geen enkele ondermijnende activiteiten jegens wethouder De Jong ondernomen. En het is mij volstrekt onduidelijk waar deze loopjongen mij van wil beschuldigen. Al sinds de dag dat Ton van Rijnberk van mij kritiek kreeg op de wijze waarop hij zich een woning toe-eigende in Calorama heeft De Raad Bouw B.V. geen enkel woningbouwplan in Noordwijk kunnen ontwikkelen. Tot zover zijn deze politieke kopstukken zeer succesvol geweest. Zelfs kwam hier geen wijziging in nadat de rechtbank de gemeente Noordwijk hiervoor had veroordeeld.

De enige communicatie die ik met mijnheer Henri de Jong had is inzake een bouwplan bij de bowling in Noordwijk. Deze communicatie verliep altijd in aanwezigheid van een ambtenaar, voornamelijk de heer Jan Beelen. Buiten deze communicatie heb ik geen enkele acties ondernomen. In tegenstelling tot wat in het rapport ondermijning staat ben ik geen lid van het CDA. En ook bij het CDA heb ik als niet-lid geen enkele invloed kunnen/willen uitoefenen. Waarom zou ik? Ik dacht Noordwijkers te belonen met goedkope sociale woningbouw, maar de politieke elite wil niet. Of wil niet haar nek uitsteken.

Waar wil de loopjongen van deze criminelen, Henri de Jong, mij van beschuldigen?

De gemeente Noordwijk had op de plek van de bowling een beeldkwaliteitsplan/bouwplan opgesteld voor 16 dure appartementen van meer dan € 1.000.000, – per stuk.

Het leek mij dat er veel grotere behoefte zou zijn aan goedkope huurwoningen voor jongeren. De Raad Bouw B.V. stelde dan ook voor dat de wethouder zou meewerken aan een bouwplan in drie woonlagen (evenhoog als de beoogde 16 appartementen) met 70 woningen voor een huurprijs van € 495,- per maand en 36 huurwoningen voor € 795,- per maand (zie bijlage 1).

Naar aanleiding van dit schrijven besloot de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan voor 16 appartementen niet vast te stellen (zie bijlage 2).

Wethouder Henri de Jong nodigde mij uit en deelde mij mede dat hij geen enkele indicatie wilde geven of het plan zinvol was of niet. Want eerst moest er met de omwonende worden gecommuniceerd en pas als dat achter de rug was zou de wethouder zeggen of hij het bouwplan ook interessant vond. Met andere woorden, het zou zo kunnen zijn dat de omgeving razend enthousiast is, maar de wethouder het plan niks vindt en naar de prullenbak verwijst.

Dat is het goed recht van een wethouder, maar normaal zou een wethouder zeggen dat het hem een mooi plan lijkt, maar het natuurlijk wel het draagvlak moet hebben van de burgers. Een dergelijke toezegging kon niet gegeven worden en dus is het het goed recht van een ontwikkelaar om dan geen verdere investeringen te doen.

Op 5 juli 2019 wordt ondergetekende gevraagd deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst met de buurt (zie bijlage 2).

Bij schrijven van 29 juli 2019 deelt De Raad het College mee niet mee te werken aan een dergelijke bijeenkomst alvorens het College aangeeft dat zij niet negatief staat tegenover onze plannen voor goedkope woningen (zie bijlage 3). Immers De Raad Bouw B.V. meende de gemeenschap een dienst te bewijzen. De Raad Bouw B.V. heeft namelijk geen enkel bezwaar tegen het vaststellen van een bouwplan met 16 dure appartementen.

Op 12 februari 2020 geeft het College nogmaals aan dat zij geen enkele uitspraak wil doen over het plan met goedkope woningen (zie bijlage 4).

De Raad Bouw B.V. geeft nogmaals aan dat zij niet in gesprek gaat met de omwonenden dan nadat het College heeft aangegeven niet tegen de bouwplannen te zijn. En nogmaals herhalen wij geen bezwaar te hebben tegen het vaststellen van het door de gemeente opgestelde beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 5).

Op 10 juni 2020 geeft de heer Jan Beelen een onjuiste samenvatting van het standpunt van De Raad Bouw B.V. (zie bijlage 6).

Ondergetekende meldt in 2020 nogmaals dat hetgeen de heer Beelen vaststelt niet juist is en dat De Raad Bouw B.V. het prima vindt dat er een bestemmingsplan komt conform het door de gemeente beoogde beeldkwaliteitsplan met 16 dure appartementen. De Raad Bouw B.V. kan het immers toch nooit goed doen in de gemeente Noordwijk (zie bijlage 7).

Tot zover is alles volstrekt duidelijk en De Raad Bouw B.V. had geen enkel belang om de 16 dure appartementen om te zetten in een bouwplan met goedkope sociale huurwoningen. Maar nu beweert De Jong dat ondergetekende hier criminele activiteiten zou hebben ontplooid. Meer dan schandalig dat deze man zich voor dit soort zaken leent en ik hoop dat de rechter korte metten maakt met dit soort types.

Ik rond af. Henri de Jong wilde geen enkele uitspraak doen of indicatie geven over het plan van De Raad Bouw B.V. voor onder andere 70 woningen met een huur onder de € 500,- per maand. Hij wilde dat ik eerst nog meer kosten ging maken voor de verdere uitwerking en presentatie naar de omwonenden. Een volstrekt incapabele wethouder die de gemeente Noordwijk een sociaal programma aan woningen onthoudt en vervolgens alles bij elkaar liegt.

Alsof alleen de mening van de buren belangrijk is? Moet wethouder Henri de Jong zich niet hard maken voor het algemeen belang? Voor de kinderen van de Noordwijkers, voor de starters en spoedzoekers waarvoor hier veel te weinig wordt gebouwd? Geeft hij voorrang aan de bouw van 16 dure appartementen? Prima, maar ga niet alles bij elkaar liegen.

In de tijd dat De Raad Bouw B.V. nog mocht bouwen in Noordwijk hebben wij altijd graag ons steentje bijgedragen voor de realisering van goedkope huur- en koopwoningen: zie onder andere in de wijken Boerenburg, Duinpark en Vinkeveld. Nadat Ton van Rijnberk een sociale woningbouwplan van De Raad Bouw B.V. in Calorama vakkundig om zeep hielp, om vervolgens op slinkse wijze zich een woning toe te eigenen op deze locatie in een mede door hem bedacht veel duurdere plan met geen sociale woningen, heeft De Raad Bouw B.V. nooit meer een woningplan kunnen realiseren. L’histoire se repete?

De Raad Bouw B.V. was bereid de bouw van 16 dure seniorenappartementen bij de bowling aan de Duinweg om te zetten naar vooral sociale huurappartementen. Daaraan is een gigantisch tekort. Dat is willens en wetens tegengewerkt door Henri de Jong. En over de inzet van De Raad Bouw B.V. en ondergetekende heeft hij ook nog eens leugens verspreid.

Er is nog geen begin van bewijs dat ondergetekende in strijd met het beleid van het CDA, of van welke politieke partij dan ook, zich heeft beziggehouden met ondermijnende activiteiten. Nog erger deze onbekwame wethouder heeft het beleid van zijn eigen politieke partij ondermijnd door willens en wetens geen bijdrage te willen leveren aan meer sociale woningbouw. Henri de Jong is gewoon de vijand van de sociaal zwakkeren. Terecht dat deze minkukel de politiek moest verlaten.
Zolang de gemeenteraad de handelswijze van ex-wethouder Henri de Jong niet veroordeelt heeft het geen zin voor De Raad Bouw B.V. om nog verdere activiteiten in Noordwijk te ontplooien.

Veel gemeenten buiten Noordwijk weten de inzet van De Raad Bouw B.V., om te komen tot een bijdrage aan de vermindering van de enorme woningnood, wel te waarderen. Hopelijk komt er een gemeenteraad die wel een voldoende zelf reinigend karakter heeft en die zich ontdoet van dit soort sujetten.

Ik neem aan dat U begrip heeft voor dit standpunt. 

Met vriendelijke groet,
DE RAAD BOUWONTWIKKELING B.V.

Drs. P.L.M. Brandjes

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top