Ondermijning Henri de Jong: Brief Brandjes en Salman aan gemeenteraad

Aan Gemeenteraad en College van B&W  van de gemeente Noordwijk

Noordwijk, 20 november 2021

Geachte dames en heren,

Graag vragen wij uw aandacht voor het schandelijke toneelstukje dat voormalig wethouder Henri de Jong al vanaf april 2020 in de media opvoert met vage verdachtmakingen zonder enig bewijs omtrent ondermijning. Op vraag onzerzijds heeft Henri de Jong recent schriftelijk verklaard dat er geen enkele reden is voor de beschuldigingen jegens Paul Brandjes en Victor Salman. Hij bedoelt ons niet. Wie hij dan wel beschuldigt en waarover, dat weigert hij nog te zeggen.
In ieder geval is duidelijk dat Peter Olsthoorn /blog MijnNoordwijk over deze kwestie nepnieuws heeft verspreid.

Beschuldigingen van ondermijning

Op 20 april 2020 heeft Henri de Jong zijn functie als wethouder van de gemeente Noordwijk neergelegd. Bij die gelegenheid verklaarde hij in een persbericht, dat soms dingen van hem verlangd werden die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. Deze bewering leidde ertoe dat het CDA-bestuur een commissie instelde om onderzoek te doen naar de reden van zijn vertrek. Op 6 juli 2020 concludeerde deze onderzoekscommissie dat zijn aftreden “het onvermijdelijk resultaat was van een steeds verder toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie”.
Feitelijk was door VVD, CDA en NZ Lokaal wegens wanpresteren het vertrouwen in Henri de Jong opgezegd.

Beschuldigingen herhaald

Desondanks bleef Henri de Jong zijn beschuldigingen omtrent ondermijning zonder ook maar enig concreet bewijs continu in de media herhalen. Hierbij wees hij telkens op de ‘vastgoedlobby binnen het CDA’. Overigens is ondergetekende, Paul Brandjes, al bijna 30 jaar geen lid meer van deze partij.
Recent, op 25 september 2021, werd in het Leidsch Dagblad een brief gepubliceerd van Henri de Jong. Hierin verwijst hij naar het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ van enkele ondernemers en oud-politici, onder wie ondergetekenden Brandjes en Salman. De Jong heeft in deze brief beweerd dat leden van dit Collectief verantwoordelijk waren voor de ondermijning van het lokale bestuur en voor zijn vertrek als wethouder.

Namen genoemd

Op 10 oktober 2021 herhaalde De Jong deze niet onderbouwde beschuldiging tegenover de redactie van weblog Mijn Noordwijk van Peter Olsthoorn. Maar noemt daarin deze keer ook twee namen. In de publicatie getiteld “Hypocrisie over ondermijning Noordwijkse politiek” luidt de eerste alinea:

“Ex-wethouder Henri de Jong van het CDA bevestigt dat figuren als Victor Salman en Paul Brandjes zijn beleid voor ruimtelijk ordening probeerden te ondermijnen.”

Henri de Jong beschuldigt ondergetekenden ervan dat zij hem en/of zijn beleid hebben ondermijnd, althans hebben willen ondermijnen en verantwoordelijk waren voor zijn vertrek.

Henri de Jong ontkent opeens Brandjes en Salman te hebben beschuldigd

Onze advocaat heeft bij brief van 22 oktober 2021 (bijlage 1) aan Henri de Jong gevraagd deze beschuldigingen feitelijk nader te onderbouwen.
De door Henri de Jong ingeschakelde advocaat reageert per brief van 29 oktober 2021 (bijlage 2). Dit is een hele vage brief, zonder de gevraagde feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen. Precies zoals Henri de Jong al vanaf april 2020 opereert.

De advocaat van Henri de Jong stelt dat Brandjes en Salman niet met naam en toenaam zijn genoemd in het Leidsch Dagblad. Relevanter zijn de hierna gestelde tekstpassages:

“Terzake de weblog “Mijn Noordwijk” kan client zich niet herkennen in de tekst, voor wat betreft de stijl, de inhoud en de referentie aan de genoemde personen. Het betreft hier een redactionele weergave van de redactie van “Mijn Noordwijk” waar cliënt part noch deel aan heeft.

Mocht uw cliënt zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen, meent cliënt dat dat hem niet regardeert.”

Kortom, Henri de Jong verklaart dat hij Brandjes en Salman niet bedoelt en dat zij beiden niets te maken hebben met enige vorm van ondermijning jegens zijn persoon of zijn beleid.

Henri de Jong blijft wederom uitermate vaag omtrent overige vragen

Naar aanleiding van deze brief dd. 29 oktober jl. hebben wij Henri de Jong gevraagd om zich ook publiekelijk te distantiëren van de verdachtmakingen jegens ondergetekenden. Dat zou volstrekt logisch zijn, maar dat weigert hij helaas.
Net zoals hij weigert zijn uitspraken wat betreft ondermijning concreet te onderbouwen. Ook weigert hij te verklaren wie van de overige leden van het ‘Collectief’ hij dan wel bedoelt.

Ondergetekenden zijn hierdoor genoodzaakt Henri de Jong alsnog (civielrechtelijk) juridisch aan te spreken. Ondergetekende Brandjes heeft inmiddels ook aangifte gedaan jegens De Jong wegens smaad. Ondergetekende Salman zal dit op een later tijdstip ook doen, met een uitgebreide onderbouwing.

Conclusies

Het is inmiddels volstrekt duidelijk dat Henri de Jong is afgetreden omdat hij de taken van het wethouderschap totaal niet aankon. En daardoor het vertrouwen in hem is opgezegd. Er is geen enkel bewijs dat hij is afgetreden vanwege welke vorm van ‘ondermijning’ dan ook. Dat is pure flauwekul, en onwaar.
Helder is ook dat Peter Olsthoorn in zijn weblog Mijn Noordwijk leugens en nepnieuws verspreid. In ieder geval volgens Henri de Jong.

Het optreden van diverse politieke partijen in deze kwestie is eveneens bedroevend.
Naar aanleiding van het vage en niet onderbouwde persbericht van Henri de Jong van april 2020 werden onder leiding van PUUR al schriftelijke vragen gesteld. Hierop werd vervolgens meerdere keren op een kwalijke wijze voortgeborduurd.
De ingezonden brief van Henri de Jong in het Leidsch Dagblad van september 2021 leidde opnieuw tot opgeklopt tumult. Onder leiding van Louis Koppel (GroenLinks) werd gepleit voor een onderzoek, zonder dat sprake was van enige concrete aanleiding.

Tijdens de Begrotingsraad van begin november jl. pleitte Astrid Warmerdam (Doen!) voor het bijstaan van oud-politici die onder vuur komen te liggen. Zij stelt dat hiervoor geld en expertise beschikbaar moeten komen.
Het lijkt ons niet toevallig dat zij hiermee komt, juist op het moment dat Henri de Jong zich zodanig in de nesten heeft gewerkt dat hij een advocaat moet inschakelen.
Het kan toch echter niet zo zijn dat Henri de Jong na zijn vertrek als bestuurder diverse personen valselijk beschuldigt en de Noordwijkse inwoners voor de (advocaat)kosten hiervan moeten opdraaien!

Met vriendelijke groet,

Paul Brandjes en Victor Salman

Bijlage 1: brief advocaat Kaaks dd. 22 oktober 2021
Bijlage 2: brief advocaat Visser dd. 29 oktober 2021

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top