Het College van B&W kon Comité Noordwijk Transparant (CNT) het zwijgen niet opleggen

Op dinsdag 18 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Burgemeester en Wethouders van Noordwijk en het Comité Noordwijk Transparant. Niet in een achterkamertje zoals het College van B&W eerst eiste, maar in de openbaarheid zoals CNT wenste. Er was veel publiek aanwezig. Het gesprek ging hoofdzakelijk over de inhoud van de in November verspreide Kies Transparant Krant. Als het gaat om transparant bestuur, dan liggen de opvattingen van het College en die van CNT mijlenver uiteen. Aan de eis van het College om zaken te rectificeren, zal CNT niet tegemoet komen.

Wethouders hielden meer dan 1.000 besluiten illegaal geheim

Bovenstaande zin uit de Kies Transparant Krant is één van de zinnen die het College in het verkeerde keelgat is geschoten. Volgens CNT geeft deze verontwaardiging aan hoezeer het College leeft in een eigen bubbel. Meer dan 1.000 besluiten geheim houden en dan boos worden als daar kritiek op komt. Het College heeft verzonnen, dat er zoiets bestaat als “passieve openbaarheid”. Maar de Gemeentewet eist dat de besluiten op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt worden, zoals ook Hans Stol, aangeschoven als voorman van het Platform Initiatief Noordwijk (PIN), in zijn toelichting onderstreepte.

Zwijgplicht voor fractieleiders

Burgemeester Rijpstra gaf toe, dat “passieve openbaarheid” inderdaad niet toegepast had mogen worden. Hij voerde evenwel aan, dat deze praktijk geschiedde met instemming van de Gemeenteraad. Een argument dat weinig indruk maakt op CNT. In de Gemeenteraad kreeg de oppositie immers geen kans om een principieel standpunt tegen geheimhouding omgezet te krijgen in werkelijk transparant handelen. CNT meldde ook dat van Collegewege fractieleiders bepaalde dossiers wel zelf mochten inzien, maar –gek genoeg– niet mochten bespreken met hun collega-fractieleden of commissieleden. De burgemeester ontkende dat het College zoiets ooit gevraagd heeft van fractieleiders.

Benadeelde wethouder Bakker Noordwijkse huishoudens voor €550?

Deze vraag –het is een vraag, geen constatering– past geheel in de sfeer van geheimzinnigheid, waaraan het College zelf 4 jaar lang flink gewerkt heeft. Het College was over deze vraag verontwaardigd. Maar de Kies Transparant Krant stelde niet zomaar een fake nieuws-vraag, waartegen geen verweer mogelijk is. Nee, de € 550-vraag gaat over een schadevergoeding die echt aan een projectontwikkelaar is uitgekeerd. Eerst was 11 miljoen euro geëist, maar later bleek 6 miljoen ook goed. Wethouder Bakker had een zakelijke geschiedenis met deze projectontwikkelaar. Wat CNT betreft, is nog niet helder genoeg wat de rol van wethouder Bakker is geweest.

€ 6 miljoen… waarom niet € 2,8 of 1,2…of niks?

De burgemeester vroeg zich af, waar CNT de getallen van 11- en 6 miljoen toch vandaan haalde. Echter, in de toelichting van zijn juridische assistent, werden zij bevestigd. Bij monde van comitélid Paul Brandjes gaf CNT het volgende aan: niet alleen de eerst gevraagde 11 miljoen schadevergoeding, maar ook de 6 miljoen (een merkwaardig rond getal) rechtvaardigen dikke vraagtekens. Immers, dit grote bedrag ging naar een bouwonderneming, die vervolgens wel 240 woningen heeft mogen neerzetten. Alles uitgerekend in een tijd waarin alle bouwondernemingen het zwaar hadden. Zeer grote kans, dat de bouwonderneming ook bij een veel lagere compensatie graag aan de slag had willen gaan. Vanwaar toen die gulheid vanuit de Gemeente?

Vraagtekens bij bestuurlijke integriteit

CNT constateert dat te veel Noordwijkers, die zakelijke geschillen hebben met de gemeente zich ook “gepiepeld” voelen. Aan die gevoelens gaf de Kies Transparant Krant ruimte. Deze gevoelens zijn namelijk net zo veel waard als die van de Collegeleden, die betreuren dat er openlijk vraagtekens zijn gezet bij hun bestuurlijke integriteit. Als voorbeeld van een nare behandeling schetste comitélid Peter van de Holst zijn ervaringen met de gemeente. Het is een relaas, dat onherroepelijk de vraag oproept waarom er van gemeentewege met verschillende maten gemeten wordt als het gaat om een bouwvergunning en de handhaving daarvan.

Handreiking integriteit

Comitélid Andries de Boer hield een verhandeling, waarin hij het College wees op het belang van transparantie als motor van integriteit. Hij wees ook op de Handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers. Deze raadt bestuurders expliciet aan om met transparantie proactief om te gaan. Burgemeester Rijpstra gaf aan geheel vertrouwd te zijn met de inhoud van deze Handreiking integriteit. Hij meende ook dat de heer De Boer en hij het eigenlijk helemaal met elkaar eens waren. Evenwel, CNT ziet niet in hoe het jarenlang hanteren van “passieve openbaarheid” te rijmen is met de proactieve transparantie die de handreiking zo aanbeveelt. CNT concludeert daarom dat bij een bestuur dat niet of onvoldoende transparant is terecht vragen gesteld kunnen worden bij de integriteit.

Sjoemelarij

Het steekt het College, dat de Kies Transparant Krant de term “sjoemelarij” heeft gebruikt. CNT is van mening dat een College, dat Hoffmann Bedrijfsrecherche over de vloer heeft, niet moet schrikken van het woord sjoemelarij. Bij monde van de heer Brandjes zijn nog een drietal aspecten aangekaart die de wenkbrauwen doen fronsen. Deze betreffen het uitsluiten van een onderneming bij aanbesteding; dit ondanks eerdere gerechtelijke vonnissen om met die uitsluiting op te houden. Verder het bewust verborgen houden van een zogenaamde side-letter bij een opdrachtgunning en het frustreren van een openbare aanbesteding met geen ander doel dan om de BTW te ontduiken.

Feest van de Democratie!

In een persbericht uitte het College zijn ongenoegen onder meer met deze zin: “Waar de gemeenteraadsverkiezing een feest van de democratie moet zijn, wordt dit door het verspreiden van valse aantijgingen ernstig ondermijnd.” CNT ziet dit anders. Het Feest van de Democratie wordt juist groter als geïnformeerde burgers naar de stembus gaan in plaats van burgers, die meer dan 1.000 besluiten lang erbuiten worden gehouden. De Kies Transparant Krant heeft kiezers opgeroepen om na te denken over de vraag, welke partij hun vertrouwen het meest verdient. CNT heeft een geheel van feiten en enkele vragen gepresenteerd. Al met al gaf dat niet zo’n gunstig beeld van de bestuurspartijen uit de periode 2014-2018. Er was namelijk te veel ruimte tussen wat beloofd werd en gedaan is. Het is wezenlijk in een democratie, dat dit verschil duidelijk wordt benoemd.

Naar de rechter voor meer transparantie?

Uit de woorden van de Burgemeester, die wel toegaf dat de letterlijke tekst van de krant geen feitelijke onjuistheden bevat, viel niet op te maken of het College de eis tot rectificatie kracht gaat bijzetten met gerechtelijke stappen. Zeker is dat CNT niets rectificeert. De grote Abraham Lincoln zei ooit: “Sommige mensen kun je altijd bedonderen. Soms kun je alle mensen bedonderen. Maar altijd alle mensen bedonderen, dat gaat niet.

Voetnoot

Comité Noordwijk Transparant is een zich ontwikkelend platform. Een beeld van de zorgen die de leden hebben wat betreft transparantie en bestuurlijke integriteit vindt u op: www.noordwijk-transparant.nl.

Voor nadere telefonische informatie bent u welkom bij Paul Brandjes, lid Comité Noordwijk Transparant: 071-4051420 (telefoon werk).

Voor de Kies Transparant Krant, Persbericht College B&W Noordwijk, dd 27 november 2018 en nog veel meer relevante informatie zie de website: www.noordwijk-transparant.nl.

Relevante links

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top