Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ wil onderste steen boven; voorlopig getuigenverhoor bij rechtbank aangevraagd

Noordwijk, 6 september 2021

Gemeenteraad van Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Geachte dames en heren,

De huidige discussie over het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’ van december 2018 en het handelen daarbij van een aantal bestuurders, gaat in essentie niet over een strijd tussen personen of partijen. Het gaat vooral om cruciale zaken als de beginselen van ‘behoorlijk bestuur’ en van onze democratische rechtsstaat, misbruik van functies, de wijze waarop bestuurders integer met burgers omgaan, etc.
Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en het snoeiharde rapport ‘Ongekend Onrecht’ hebben aangetoond dat (landelijk) geregeld de grondbeginselen van onze rechtsstaat worden geschonden. Dat zaken worden achtergehouden, niet worden gepubliceerd en sprake is van machtsmisbruik jegens burgers. Hiervan kan iedere burger, en ook u, het slachtoffer worden.

Ook op gemeentelijk niveau, in Noordwijk, is dit aan de orde. Van roddel en achterklap door enkele bestuurders jegens burgers en ondernemers die hen niet aanstaan; als wraakactie. Van machtsmisbruik. Van het verspreiden van naar eigen zeggen interne documenten binnen de provincie, om daarmee de besluitvorming rond Bronsgeest te manipuleren.
De betreffende bestuurders hebben gepoogd deze documenten en hun eigen niet integere gedrag daaromtrent in de doofpot te houden. Zie daarvoor hun ingediende zienswijzen.
Ik heb gepoogd dit samen met anderen via Wob-verzoeken bij de provincie en daarna bij de gemeente wel boven water te krijgen. Veel zaken zijn daardoor gelukkig nu wel openbaar.

Het is nu aan u om hierop adequaat en integer te reageren. Gaat u met dit machtsmisbruik akkoord? En de wijze waarop burgers door in functie zijnde bestuurders worden belasterd en gecriminaliseerd? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag!
Tijdens uw raadsvergadering van 13 juli 2021 is hierover uitgebreid gesproken en zijn drie moties in stemming gebracht. Helaas is door onze gemeenteraad (nog) niet besloten tot een veroordeling van dit niet integere gedrag, of tot een onderzoek naar de dubieuze wijze waarop het document ‘Ondermijning’ tot stand is gekomen. Een ‘schotschrift’ waarvan het College van B&W zich al wel heeft gedistantieerd’: “Noordwijk onwaardig”.
Het is opvallend dat met name Puur en D66 tijdens deze raadsvergadering gepoogd hebben om het gepleegde machtsmisbruik van hun partijgenoten in deze kwestie in de doofpot te houden. Dat deden de prominente kopstukken van deze partijen eerder zelf ook al.
Het recent gevormde Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ wil de onderste steen omtrent dit document in ieder geval wel boven krijgen. Als eerste stap daartoe is op 6 juli jl. door onze advocaat een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de Rechtbank Den Haag. Aangeschreven zijn drie partijprominenten van Puur (voormalig en huidig fractievoorzitter Taetske Visser-Danser, voormalig wethouders Hans Bakker en Gerben van Duin) en D66-kopstuk Ton van Rijnberk. Wij verwachten binnenkort verder bericht hierover.

Aanleiding voor deze kwestie
Ton van Rijnberk (D66), voormalig raadslid/wethouder van Noordwijk en thans provinciaal statenlid, maakt zich al vanaf 1998 schuldig aan diverse vormen van niet integer gedrag.
Al ruim 20 jaar beschuldigt Van Rijnberk veel Noordwijkse burgers en (voormalige) bestuurders van allerlei zaken, zonder bewijs en veelal met leugens. Met geen ander doel dan om er zelf beter van te worden en zijn eigen handelen te maskeren.

Zijn brief van 15 januari 2020 met schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouw in Noordwijk vormt hiervan een recent voorbeeld. Daarin gaat hij zelfs 30 jaar terug in het verleden, en komt hij met nieuwe verdachtmakingen en insinuaties. Hij heeft zich hierbij (opnieuw) niet gehouden aan regels van fatsoen en een discussie op inhoud: het is vooral gooien met modder en met persoonlijke aanvallen ‘spelen op de man’.
Voor Gerard Duijndam en mij was de maat nu wel een keer vol. Daarom hebben wij aan Provinciale Staten en de Gemeenteraad diverse brieven en een ‘klacht’ gestuurd over de niet integere handelswijze van Van Rijnberk in deze kwestie. Dat leidde er in april 2020 toe dat D66 Zuid-Holland besloot dat Van Rijnberk geen woordvoerder meer mocht zijn omtrent de woningbouw in Noordwijk en hierover geen contacten meer zou hebben met de pers.

Bij brief van 6 april 2021 hebben Duijndam en ik een totaaloverzicht van 14 niet integere gedragingen van Van Rijnberk aan Provinciale Staten en de Gemeenteraad gestuurd.
Nog geen drie weken daarna meldde D66 Zuid-Holland dat Van Rijnberk geen deel meer uit maakte van de fractie vanwege ‘frictie in de samenwerking’. Zo kan het dus ook! Het lijkt erop dat D66-Noordwijk helaas nog wel steeds achter Van Rijnberk staat.
De griffier van Noordwijk weigert ondanks diverse verzoeken vanuit mijn zijde de genoemde brief van 6 april 2021 op de openbare lijst van ingekomen stukken te plaatsen, zoals het hoort.
Ook hier is sprake van een doofpot, blijkbaar met goedkeuring van uw gemeenteraad! Is uw gemeenteraad zich dit bewust? Waarom wordt een met harde bewijzen onderbouwde brief waarin wordt aangetoond dat sprake is van de schijn van belangenverstrengeling en divers niet integer gedrag van Van Rijnberk in zijn tijd als bestuurder van Noordwijk niet geplaatst? Waarom mogen de inwoners van Noordwijk hiervan geen kennis nemen?

Wob-verzoeken
Samen met Gerard Duijndam heb ik op 7 februari 2020 bij de provincie Zuid-Holland alle stukken opgevraagd die door statenlid Ton van Rijnberk naar het provinciehuis waren gestuurd.
Gedurende de verdere Wob-procedure hieromtrent bij de provincie bleek dat er een ingekorte versie van een rapport over de bestuurscultuur in Noordwijk van december 2018 aanwezig was, dat in opdracht van oud burgemeester Rijpstra zou zijn opgesteld. En toen pas bleek dat Van Rijnberk deze samenvatting had gemaakt en deze eind januari 2020 aan de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en (bijna) alle commissieleden Wonen had verstrekt.
Van Rijnberk maakte vervolgens via een mail van 26 maart 2020 bezwaar tegen de openbaar making van zijn brief aan gedeputeerde Koning en de daarbij behorende bijlagen, waaronder dit rapport. Het is overigens bijzonder vreemd dat Van Rijnberk bezwaar heeft gemaakt tegen de openbaarmaking van dit rapport. Een document dat hij nota bene zelf deels heeft opgesteld en zelf heeft uitgedeeld binnen het provinciehuis!
Hij wilde dat geheim houden met geen ander doel dan diverse Noordwijkers te beschadigen, zonder dat zij hier weet van hadden en een weerwoord konden geven.

Uiteindelijk werd de ongedateerde brief van Van Rijnberk aan gedeputeerde Koning wel gedeeltelijk vrijgegeven door de provincie; de samenvatting van het document zelf niet. Daarover loopt nog een procedure van ons bij de Rechtbank Den Haag.
Dat is de reden dat ik op 5 maart 2021 ook bij de gemeente Noordwijk een Wob-verzoek heb ingediend om dit betreffende document boven water te krijgen.

En ook hier weer direct dezelfde negatieve reflex. Nu vanuit Hans Bakker en Gerben van Duin, mede-opstellers van dit document, en wethouders van Puur tijdens de totstandkoming van het rapport. Ook zij proberen via hun zienswijze van 30 april 2021 openbaarmaking van hun eigen (b)roddelwerk te voorkomen.
Bakker en Van Duin verzoeken hierin ook nog eens om hun namen bij openbaarmaking van hun zienswijze te schrappen “om daarmee de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen”. Deze lieden hebben eerst zelf tientallen Noordwijkers met naam en toenaam stiekem belastert, waarbij deze betreffende Noordwijkers vooral geen kennis mochten nemen van dit document. En nu hebben ze ook nog eens de lafheid om te eisen dat hun eigen namen worden weggelakt. Wat een hypocriet gedrag!
Gelukkig is het college van B&W hier niet mee akkoord gegaan en is het grootste deel van de stukken wél openbaar gemaakt. Helaas zijn veel namen en diverse tekstdelen toch weggelakt. Daartegen heb ik in het kader van de Wob bezwaar ingediend; deze procedure loopt nog.

Ook mevrouw Taetske Visser-Danser (fractievoorzitter Puur) schiet in dezelfde kramp. Tijdens de laatste raadsvergadering is vanuit de fractie van LSN tot driemaal toe aan haar gevraagd om antwoord te geven op een aantal feitelijke vragen. Zij kent gezien haar betrokkenheid namelijk de antwoorden hierop. Zij weigerde echter enig antwoord te geven, maar stemde vervolgens wel mee over de ingediende moties.

Wij zijn van mening dat alles openbaar moet worden; zonder dat passages of namen worden weggelakt. De onderste steen moet namelijk boven komen, en dat kan alleen door volledige transparantie.

Voor alle duidelijkheid. Genoemde politici hebben niet alleen anoniem afgegeven op een paar ondernemers met belangen in Noordwijks vastgoed of op een paar voormalige bestuurders, welke zich nu hebben verenigd in het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’. Er zijn vele tientallen ondernemers, (al dan niet voormalige) raadsleden/wethouders en in de samenleving actieve burgers die genadeloos, maar zonder enig concreet bewijs, zijn beschuldigd. Allemaal (toevallig) opponenten van Puur. Daarbij worden zelfs ook directe familieleden er met de haren bijgesleept.

Aanvraag voor voorlopig getuigenverhoor bij de Rechtbank
Het document ‘Ondermijning’ is niet gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Zowel ten aanzien van de inrichting als van de uitvoering kan feitelijk niet van ‘onderzoek’ worden gesproken. De rapportage van de bevindingen voldoet niet aan de zorgvuldigheidseisen die hiervoor gelden. Voor een onderzoek naar het belangwekkende thema “ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk” gelden uiteraard hoge eisen van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. Door de opstellers en verspreiders van het rapport zijn deze eisen op grove wijze veronachtzaamd, waarbij fundamentele beginselen zijn geschonden, waaronder waarheidsvinding en wederhoor.

In het rapport worden onrechtmatige beweringen gedaan en ongefundeerde verdachtmakingen geuit jegens personen onder wie de deelnemers aan het gevormde Collectief. Waarbij de opstellers als doelstelling hadden dit rapport geheim te houden, zodat de ‘slachtoffers’ zich niet konden verdedigen. Geen van hen was zich ervan bewust dat zij werden genoemd en verdacht gemaakt in het rapport. Geen van hen is hierover gehoord of in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. Zodat de opstellers optimaal gebruik konden maken van het rapport voor hun eigen doelen.

Verspreiding van het rapport met deze onrechtmatige inhoud binnen overheidslichamen, organisaties en bedrijven, is voor de personen, ondernemingen en organisaties die hierin zijn genoemd zeer schadelijk. Te meer nu er duidelijke aanwijzingen zijn dat het rapport met een valse hoedanigheid is gepresenteerd, als zou het een officieel rapport zijn dat in opdracht van de burgemeester van Noordwijk is opgesteld, zodat hieraan ten onrechte gezag is en wordt ontleend.
Daarbij is door een aantal personen misbruik gemaakt van hun functie en hebben zij zich schuldig gemaakt aan het stiekem verspreiden van laster en smaad jegens vele tientallen Noordwijkers. Misdrijven waarop gevangenisstraf staat.
Opmerkelijk is dat de betrokken ex-wethouders er nu een dubieuze draai aan proberen te geven. De kernvraag blijft echter: waarom stemt Puur, de partij van deze ex-wethouders, voor een onderzoek naar de roddels en achterklap (dus naar anderen), maar tegen een onderzoek naar de niet integere totstandkoming van het rapport (dus naar zichzelf)? De reden lijkt helder. Ze willen zelf geen onderzoeksobject zijn.

Een aantal burgers en voormalige bestuurders zijn dan ook van mening dat de onderste steen alsnog boven moet komen wat betreft de wijze van totstandkoming van dit gewraakte document. En ook omdat het document bol staat van leugens. Daartoe is het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’ gevormd.
Als eerste stap heeft de door het Collectief ingeschakelde advocaat Kaaks op 6 juli jl. een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de Rechtbank Den Haag. Aangeschreven zijn Ton van Rijnberk (ex-D66), fractievoorzitter Taetske Visser (Puur), voormalig wethouder Hans Bakker (Puur) en voormalig wethouder Gerben van Duin (Puur).

Het is de bedoeling dat zij onder ede worden gehoord over de wijze van totstandkoming en inhoud van het document ‘Ondermijning’.
Daarnaast is gevraagd om ook voormalig burgemeester Jan Rijpstra, oud-wethouder Leon van Ast (Puur) en een oud-ambtenaar onder ede te kunnen horen.
Bijgaand treft u het verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor aan.

Verantwoordelijkheid nemen door de gemeenteraad
Wij verzoeken u er bij het College van B&W op aan te dringen om alles in het werk te stellen zodat alsnog ook alle weggelakte namen en passages openbaar worden gemaakt. Alleen zo ontstaat voor u en alle inwoners het noodzakelijke en volledige overzicht van de achterbakse wijze waarop door een wraakactie van de partijtop van Puur vele tientallen Noordwijkers in het geniep zijn zwart gemaakt.

U kunt een mening hebben over de in het document ‘Ondermijning’ geuite beschuldigingen. Wij zullen daarop inhoudelijk nog terugkomen en verder actie ondernemen. Maar daar gaat het nu niet om.
De essentiële vraag aan u is of u als openbaar bestuurder akkoord kunt gaan met de niet integere wijze waarop dit document tot stand is gekomen, zonder wederhoor is opgesteld vol met onbewezen roddels en achterklap, en stiekem is ingezet bij andere organisaties zoals de provincie en het RIEC. Ook nog eens door misbruik te maken van hun functie.
Uit onze zienswijzen blijkt reeds dat er sprake is van vele tientallen feitelijke onjuistheden, van leugens en achterklap. Een wraakactie van met name de politieke partij Puur, via (b)roddelwerk. Een belangrijk beginsel van onze rechtsstaat is dat de overheid en haar bestuurders zorgvuldig dienen te handelen. Dat beginsel is zwaar overtreden. Het minste dat wij u dan ook kunnen vragen is om dit ferm te veroordelen. Dat deze mensen hun functie hebben misbruikt, of de beschuldigingen nu deels waar zijn of niet.

U zult begrijpen dat ons Collectief gezien het tenenkrommende niet integere gedrag van de elite van PUUR, niet de idee heeft dat deze partij dit verzoek zal steunen. De woordvoerder van deze partij, Toon van Tol, moest zelfs toegeven dat hij het document ‘Ondermijning’ niet eens had gelezen. Jammer dat de partijtop van Puur dit vaak kundige raadslid heeft ingezet als ‘spreekbuis’ en verdediger van een juridisch en moreel niet te verdedigen standpunt.
Onze hoop is dus gevestigd op die raadsleden die zich wel hebben ingelezen en die het wel goed voor hebben met onze democratie en rechtsstelsel. En die wel hun collega’s durven aanspreken op niet integer gedrag en dit ook durven te veroordelen.

Alles moet worden onderzocht
In de afgelopen jaren hebben diverse (individuele) deelnemers aan ons recent opgerichte Collectief diverse mogelijke misstanden en niet integere gedragingen van wethouders gemeld bij het gemeentebestuur. Zaken welke de gemeente misschien wel miljoenen hebben gekost. Puur, D66, GroenLinks en PvdA hebben dit nooit willen onderzoeken.

Puur, D66, GroenLinks en PvdA weigeren thans ook de dubieuze gang van zaken rond de totstandkoming van het gewraakte rapport en het niet integere handelen van de opstellers/ betrokkenen (lees: hun partijgenoten) te onderzoeken. Zij willen alleen de door henzelf zonder enig bewijs gefabriceerde verdachtmakingen goedkeuren en valideren.
Ook hier is sprake van hypocriet gedrag!

Het Collectief is van mening dat wel alles onderzocht moet worden: de beschuldigingen door de ‘clan’ rond Puur jegens ons allen. Maar uiteraard dan ook hoe een en ander tot stand is gekomen, eventueel machtsmisbruik daarbij en natuurlijk ook alle eerder bij de gemeente Noordwijk ingediende dubieuze zaken over het handelen van diverse bestuurders uit de voorgaande perioden. Wat betreft dit laatste, daartoe zal op korte termijn nog een zo compleet mogelijk overzicht worden opgesteld en aan u worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’,

drs. Victor Salman

Bijlage: Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor van Boekx Advocaten

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top